TYPISK NORSK!

Dette er et utdrag av artikkelen TYPISK NORSK! som sto på trykk i Klassekampen 14.mai 2013. Her forsøker forfatteren å sammenfatte en alternativ landbruks- og matpolitikk som et element i den moderne norske selvforståelsen.

Av Johan Nygaard (Artikkelen står for forfatters regning)

Når vi skal forsvare en offensiv strategi for utviklingen av landet vårt, vil det også innebære en balansert og distribuert utvidelse av markedene i distriktene våre. Utenfor EØS blir vi også friere til å utvikle en mer arbeidsintensiv, økologisk og sosialt forsvarlig landbruks- og matpolitikk for Norge. Topografiske og klimatiske forhold gjør at norsk matproduksjon aldri vil kunne hevde seg i et frihandelsregime som favoriserer kaptalintensiv industriell stordrift. Men dette er ikke noe særnorsk fenomen. Omfattende forskning i FN regi har fastslått at kapitalintensiv industriell stordrift ikke kan løse matforsyningsproblemene i verden. En tilstrekkelig omfattende og klimarobust produksjon og distribusjon av mat kan bare sikres med en distribuert og økologisk bærekraftig småskalaproduksjon. Hverken de økologiske samspillene eller de sosiale og økonomiske strukturene i verden tåler mer av et frihandelsregime hvor kapitalintensiv industriell stordrift utkonkurrerer den distribuerte, mer arbeidsintensive og miljøvennlige småskalaproduksjonen av mat.

Norge egner seg overhode ikke til industriell stordrift. Norge egner derimot utmerket for økologisk  småskalaproduksjon. Det er også den mest intelligente måten å dyrke jorda på. Dette er faktisk Norges største komparative fortrinn i det globale matmarkedet. Derfor er det naturlig å opphøye en forskningsbasert økologisk forvaltning og bruk av naturressursene til et ideal som preger politikken, selvbildet og identiteten til det moderne Norge. Tiden og  det kollektive kunnskapsbildet er modent for et slikt valg.

Dette idealet er det beste vi kan stille opp for kulturlandskapet vårt, og for dem som forvalter jordsmonnet. Virkningene vil også være svært gunstige for vår egen matkultur og folkehelse, og for den moderne norske identiten vi møter verdenssamfunnet med i WTO og andre sammenhenger. Den selveiende norske bonden er både forvalter av umistelige felles verdier, og en selvstendig næringsdrivende produsent. Det står det stor respekt av. Det norske folkestyret og norske matprodusenter kan bli enige om å forplikte bonden til en økologisk ansvarlig naturressursforvaltning, og staten til å legge til rette for en  distribuert småskalaproduksjon og diversifisering av produktspekteret i en beskyttet innenlandskonkurranse basert på kvalitet. Slik kan vi bruke vår integritet og verdighet utenfor EØS  til å gå foran å vise vei i internasjonal landbruks- og matpolitikk –  i skjønt samsvar med moderne internasjonal forskning og anbefalingene fra FN.

 Link til hele artikkelen: http://landbruksalliansen.no/wp-content/uploads/2013/06/TYPISKNORSK.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *