Vedtekter

Vedtatt på stifelsesmøtet, 19. januar 2012.

Vedtekter Alliansen ny landbrukspolitikk

§ 1. FORMÅL

§ 1.1
Alliansen ny landbrukspolitikk har til formål å endre den norske landbrukspolitikken. Alliansen ny landbrukspolitikk bygger på en felles forståelse om at kapitalintensiv industriell stordrift i landbruket hverken er økonomisk, ressursmessig eller sosialt bærekraftig – og at frihandel med mat ikke kan løse verdens fattigdoms- og matforsyningsproblemer. Organisasjonen har som mål å bidra til, og utvikle, økt kunnskap og samfunnsdebatt som fører landbrukspolitikken i en mer bærekraftig retning.

§ 2. TILKNYTNINGSMÅTER

§ 2.1 Det eksisterer to tilknytningsmåter til Alliansen ny landbrukspolitikk:
a) Medlem: Organisasjoner som støtter formålsparagrafen, samt deltar i det politiske arbeidet i alliansen. Hver medlemsorganisasjon har en representant i Styret. Nye medlemsorganisasjoner som kommer til etter stiftelsesmøte godkjennes av Styret med 2/3 flertall.

b) Støttemedlem: Organisasjoner, enkeltpersoner og andre som støtter formålsparagrafen og ønsker å støtte Alliansen ny landbrukspolitikk. Disse deltar ikke i det daglige politiske arbeidet i Alliansen ny landbrukspolitikk og har heller ingen representanter i Styret.

§ 2.2
Alle organisasjoner som er medlem av alliansen må gjøre dette på nasjonalt nivå. Det er ikke anledning for regionale/lokale avdelingers tilslutning. Det er derimot mulig å bli støttemedlem for de regionale/lokale avdelinger som ønsker det.

§ 3. ORGANER

Alliansen ny landbrukspolitikks organer er:
1) Årsmøtet
2) Styret
3) Arbeidsutvalget

§ 4. ÅRSMØTET

§ 4.1
Årsmøtet er Alliansen ny landbrukspolitikk sitt høyeste organ og avholdes én gang i året, senest ved utgangen av mars måned.

§ 4.2 Årsmøtet består av:
a) En representant utpekt fra hver av medlemsorganisasjonene, som har tale-, forslag- og stemmerett.
b) Observatører med forslags- og talerett. Hver medlemsorganisasjon kan sende 3 observatører. Hvert støttemedlem kan sende én observatør.

§ 4.3 Innkalling
Innkalling til Årsmøtet sendes minst åtte uker før det avholdes. Dagsorden og sakspapirer skal sendes ut senest tre uker før årsmøtet.

§ 4.4 Forslag til Årsmøtet
Saker medlemsorganisasjonene vil fremme på Årsmøtet må leveres til Styret senest fire uker før årsmøtet.

§ 4.5 Konstituering
Møteledere, referenter og dagsorden velges med simpelt flertall etter innstilling fra
Styret. Saker som ikke blir fremmet under behandling av dagsorden kan tas opp hvis Årsmøtet vedtar dette med 2/3 flertall. Dette gjelder ikke endring av plattform og vedtekter.

§ 4.6 Beslutningsdyktighet
Årsmøtet er beslutningsdyktig når alle medlemsorganisasjoner er innkalt på lovlig måte (se §4.4). Vedtak fattes med simpelt flertall dersom annet ikke er vedtektsfestet. Ved stemmelikhet åpnes det for ytterlig debatt før det foretas ny votering. Ved fortsatt stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

§ 4.7 Årsmøtet skal:
– Godkjenne innkalling og dagsorden
– Godkjenne årsberetning og regnskap, og vedta budsjett for kommende periode
– Behandle innkomne forslag til endring av plattform og vedtekter fra medlemsorganisasjonene og Styret

§ 4.8 Vedtektsendringer
Vedtektsendringer kan fattes av årsmøtet med 2/3 flertall.

§ 4.9 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles dersom et flertall i Styret ønsker det. Kravet må inneholde fortegnelse over de saker som ønskes behandlet. Ingen andre saker kan reises på et ekstraordinært årsmøte. Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte seinest to uker etter at gyldig krav er fremsatt og minst åtte uker før møtet avholdes. Forøvrig gjelder de samme regler som for ordinært årsmøte.

§ 5 STYRET

§ 5.1
Mellom årsmøtene er Styret høyeste organ i Alliansen ny landbrukspolitikk.

§ 5.2 Styret skal:
– Følge opp vedtak fra Årsmøtet
– Sikre kommunikasjon mellom medlemsorganisasjonene
– Velge sin egen leder
– Velge et Arbeidsutvalg blant Styremedlemmene
– Styret oppnevner ellers de utvalg Styret mener det er behov for
– Styret har ansvaret for det politiske arbeidet, men står fritt til å delegere oppgaver til Arbeidsutvalget

§ 5.3 Sammensetning
Styret består av en representant utpekt fra hver av medlemsorganisasjonene.

§ 5.4 Stemmerett
Samtlige styremedlemmer har stemmerett, samt forslags- og talerett i Styret.

§ 5.4 Arbeidsutvalgets rettigheter i Styret
Medlemmer av Arbeidsutvalget har møte- og talerett.

§ 5.6
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet foretas ny votering. Ved fortsatt stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

§ 5.7 Økonomisk ansvar
Styret står ansvarlig for å drifte organisasjonen etter de økonomiske prioriteringene årsmøtet har vedtatt. Styret har ansvar for økonomistyring mellom Årsmøtene, herunder ansvar for budsjettrevidering.

§ 5.8 Arbeidsgiveransvar
Styret har arbeidsgiveransvar for ansatte i Alliansen ny landbrukspolitikk. Videre har Styret ansvar for å vurdere bemanningssituasjonen og eventuelle ansettelser. Ved ansettelser er det Styrets ansvar å utarbeide instrukser og gi de nødvendige fullmakter.

§ 6 ARBEIDSUTVALGET

§ 6.1
Arbeidsutvalget har ansvaret for den daglige driften av organisasjonen og er underlagt og valgt av Styret. Det er opp til Styret å bestemme sammensetningen av Arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget skal se til at arbeidet i organisasjonen blir utført i tråd med formålsparagrafen og den politiske plattformen.

§ 7. OPPLØSNING

§ 7.1
Ved oppløsning fordeles eventuelle midler videre til organisasjoner som opererer i tråd med formålsparagrafen etter Styrets godkjennelse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *