Såkornet – Lansering

Den 11. juni lanserte Alliansen ny landbrukspolitikk artikkelsamlingen “Såkornet” på Sound of Mu” i Oslo. Innledere var Erik Reinert, Merethe Furuberg og Svenn Arne Lie.

Artikkelsamlingen har bidrag som gis oss nye ideer om hvordan en argumentasjon for en ny og bærekraftig landbrukspolitikk kan utformes, hvilke virkemidler vi kan ta i bruk, og dagens situasjon. Vårt håp er at den skal bidra til en debatt der flere stiller spørsmålstegn ved mange av de vedtatte sannhetene og implisitte forutsetningene som råder i dagens jordbruk. Skal jordbruket formes etter de retningslinjene Stortinget har gitt, må vi endre på noen helt grunnleggende trekk ved dagens system. Valg av kjørerute må samsvare med avtalt kjøreplan.

DEN KAN LASTES NED HER

Bilder fra lanseringen

Erik Reinert
Svenn Arne Lie
Merethe Furuberg
Spørsmål fra salen

 

To spørsmål om norsk matpolitikk

Innledning holdt av Harald Høyem på lanseringsmøtet for artikkelamlingen “Såkornet”

Soyaplantasje - Argentina - Foto: Alfonso / Wikimedia Commons
Soyaplantasje – Argentina – Foto: Alfonso / Wikimedia Commons

Vi i Alliansen ny landbrukspolitikk mener at utviklingen i norsk landbruk må endre retning. I løpet av de siste 30 årene har jordbruket endret seg dramatisk, hvor de siste 12 står i en særstilling.

Fra 2000 til 2012 ble det dyrka jordbruksarealet  i Norge redusert med over 630 000 dekar. det tilsvarer en reduksjon på mer enn 7 000 fotballbaner hvert eneste år. De siste tolv årene har 48 000 fotballbaner med korn gått ut av produksjon her i landet. I samme periode økte kjøttproduksjonen  med nesten 63 000 tonn, en økning på 25 prosent. Denne produksjonen øker stadig ved hjelp av importert fôr. Salget av industrielt fremstilt kylling øker for hvert år som går, samtidig som importen av storfekjøtt eksploderer stilt overfor en stagnerende egenproduksjon. Dette er i strid med sentrale landbrukspolitiske målsettinger.

Veien som har ført oss hit er lang. Gjennom flere tiår har politikken vært underlagt kontroll av noen svært få aktører, tilsvarende har kunnskap og informasjon om planer og konsekvenser i liten grad nådd ut til den menige borger. Det har generelt sett vært særdeles vanskelig å frembringe en åpen og kunnskapsbasert debatt hvor andre enn de som allerede arbeider i systemet deltar. Alliansens ambisjon er å bidra til å endre dette. Vi ønsker å stimulere til en åpen debatt om hvordan landbruket skal utformes, konskevenser av dagens politikk og det viktigste spørsmålet av alle: Hvilke grunnverdier skal norsk matproduksjon ta utgangspunkt i?

Vi i Alliansen har langt fra alle svarene på hvordan landbruket skal se ut, eller hvor veien dithen går. Det kan vi heller ikke ha; et grunnleggende trekk ved all landbruksvirksomhet er den sammensatte rollen den spiller i et hvert samfunn. Vi er mange som har en rettmessig mening om hvordan jordbruket skal se ut, vi er mange som har ulik kunnskap om hvordan systemet bør utformes, men vi trenger en god debatt om hvordan vi skal nå de vedtatte målene med for norsk landbruk. For, som Riksrevisjonen har vist, stemmer nødvendigvis ikke alltid kjøreplanen med valg av kjørerute.

Her kommer vi inn. Vi ønsker å stille spørsmålstegn ved noen vedtatte sannheter i dagens politiske kurs. Den amerikanske filosofen John Searle har sagt at for å finne løsningen på problemer må man i starten stille noen enkle, og kanskje litt naive, spørsmål. I dag råder flere mer eller mindre implisitte forutsetninger i det norske jordbruket som er debattert langt mindre enn hva deres rolle i måloppnåelsen skulle tilsi.

Et godt eksempel er forutsetningen om reduksjon i antall årsverk i jordbruksoppgjøret.

I Norge er ressursene få og de ligger spredt. Dette fordrer en desentralisert produksjonsstruktur for å utnytte dem. I trange fjorder hjelper det ikke med store gardsbruk da transportkostnadene øker. Hvis sentraliseringen fortsetter, vil de som ligger i mer grisgrendte strøk enten legge ned, eller bytte ut beiteressursene til fordel for økt bruk av kraftfôr. Kort fortalt er det billigere å frakte energien over halve kloden i båt fremfor å slippe dyrene ut på beite når en avgjørende del av arealene er tungdrevne og spredte. Færre gårdsbruk intensiverer beitekostnaden fordi dyra må fraktes enda lenger, som igjen gjør det enda mer bedriftsøkonomisk fornuftig å velge bort beite til fordel for økt bruk av kraftfôr. Med en desentralisert produksjonsstruktur blir det lettere å ta i bruk spredte arealer. Produksjonsstrukturen påvirker altså utnyttelsen av norske ressurser.

I dag ligger 4 % reduksjon i antall årsverk inne som en forutsetning i jordbruksoppgjøret. Statens tilbud, Jordbrukets krav og selve avtalen inneholder alle denne forutsetningen. Dette betyr tilsynelatende at utfallet av forhandlingene ikke påvirker den viktigste mekanismen for å opprettholde et landbruk i hele landet, altså antall bønder. 4 %-kravet fastlegges i Budsjettnemnda for jordbruket der Bondelaget har fast representasjon. Nemda er jordbrukets utgave av Teknisk Beregningsutvalg som beregner lønns- og kostnadsutvikling i næringslivet.

Spørsmålene vi vil stille er: Hvorfor, ser det ut til, at færre bønder er en ufravikelig forutsetning når målet er å utnytte egne ressurser i større grad enn i dag? Er det slik at Budsjettnemda, og ikke forhandlingsutvalget som jo tross alt er oppnevnt av Stortinget for å konkretisere virkemidlene for måloppnålsen, fastsetter et så viktig punkt?

Forståelsen av landbruket har endret seg. På 70- og 80-tallet trakk viktige personer som Sigmund Borgan, professor ved landbrukshøgskolen i Ås og Helge Bergo i Småbrukarlaget frem mange problemstillinger knyttet til reduksjonen i antallet bønder som i dag er nesten glemt. De bygde på teoriene til den Harvard-utdannede, amerikanske landbruksøkonomen Willard Cochrane, sjefsøkonom i det amerikanske landbruksdepartementet på starten av 60-tallet. En av disse teoriene var den såkalte “landbrukets tredemølle”, hvor investeringer i nytt og mer produktivt kapitalutstyr aldri fører til en høyere inntekt for bonden, men kun fører til en lavere andel bønder. Tidsånden de siste 30 årene har vært at større bruk, de såkalte rasjonelle brukene, ville løse inntektsprobleme for bøndene. Staten har velvillig stilt opp med investeringskapital. I tråd med Cochranes teori sliter fortsatt mange i næringa, men det er færre som sliter, færre bønder.

Vi må slutte å snakke om investeringsmidler som manna sendt fra himmelen. Vi må spørre om hvordan de fordeles, og hva de går til.

En annen sentral forutsetning er at kraftfôrimporten skal økes. Den nå halvvegs berømte setningen i landbruksmeldingas side 96 sier at:

“Datamaterialet tyder på at grovfôrproduksjonen ektensiveres og husdyrproduksjonen intensiveres, med økt bruk av kraftfôr, uavhengig av sentralitet. Det innebærer at husdyrproduksjonen kan økes på dagens arealgrunnlag”.

Oversatt til norsk står det her at: “Tallene viser at sau-, melke- og storfekjøttproduksjonen drives i stadig større fjøs, med stadig større arealer tilknyttet det enkelte bruk. Dette skjer med økt bruk av kraftfôr, uavhengig av hvor grisgrendt gården ligger. Med økt bruk av kraftfôr, mindre beite og spredte jordbruksarealer som ikke drives agronomisk optimalt slik at ressurser ikke tas ut, kan vi produsere mer”.

I Norge er det begrenset hvor mye råvarer til kraftfôret vi kan produsere grunnet klima og topografi. Spesielt planter rike på protein, trives dårlig her nord. Derfor er vi nødt til å importere mye fôr. Spørsmålet er hvor mye som skal importeres? Den forespeilede utviklingen forutsetter at veksten i kylling, storfe og sau skal fortsette fremover, hvor førstnevnte ligger langt foran de andre. En nødvendig forutsetning for å oppnå dette er økt import av råvarer til fôr.

Et viktig mål med det norske landbruket er at det skal baseres på norske ressurser. Derfor bør vi begrense importen av kraftfôrråvarer fra utlandet, da særlig soyaimporten. Den skaper en ubalanse mellom de ulike næringene i jordbruket som gjør at vi i mindre grad baserer produksjonen på norske ressurser. Mekanismen er det følgende: Når vi importerer kraftfôrråvare fra utlandet, øker vi produksjonskapasiteten fordi vi får tilgang til mer energi. Dette gjør at vi kan øke produksjonen av melk og kylling utover det vi ville vært i stand til uten økt import. Siden kylling ikke kan omsette gras til næring, vil økt produksjon i hovedsak bero på økt import av fôr da vi ikke er i stand til å produsere tilstrekkelig med kraftfôrråverer her hjemme. Dette gjør at vi spiser mer av en type kjøtt som i mindre grad er basert på norske ressurser.

Lavere pris på kraftfôret og bedret tilgang vil resultere i at melkebøndene i mindre grad tar i bruk beitene sine, fordi det er billigere å la kyrne stå på bås. Man kompenserer bruk av beite gjennom økt tilgang på energi fra økt bruk av kraftfôr. I grunn vil man ikke bare kompensere for energitapet fra lavere beiteuntyttelse, men øke energitilgangen slik at kyrne produserer mer melk. Dette gjør at antallet melkekyr går ned, og dermed må antallet ammekyr opp. Det har vist seg å være vanskelig å få dette til i praksis, og i de siste ti årene viser SSBs jordbrukstatistikk at det totale antallet kyr i Norge går ned, og samtidig at importen av storfekjøtt øker.

Til sist, er det slik at bedret tilgang på kraftfôr og lavere pris på varen, er relativt sett gunstigere for de som driver med kylling enn med grovfôrbaserte næringer (som ku og sau). Dette er fordi en reduksjon i kraftfôrprisen gir en reduksjon på 100 % av kyllingbøndenes kostnader, men kun 30-35 % av de som driver grovfôrbasert. Dette fører til at realprisen på kylling kan settes lavere i forhold til realprisen på f.eks. storfekjøtt, utbetalt til bonde. Dermed vil forbrukerne øke sitt konsum av kylling til fordel for næringer som i større grad baseres på norske ressurser.

Man har forsøkt å kompensere for noe av dette med økte tilskudd til storfeproduksjon, men så langt ser det ikke ut til at dette har vært tilstrekkelig for å snu utviklingen i ønsket retning.

Disse mekanismene gjenfinnes i statistikken. Siden slutten av 70-tallet har kraftfôrprisen blitt nærmest halvert. Prisen på storfekjøtt (utbetalt til bonden) har blitt over dobbelt så høy som prisen for en kilo kyllingkjøtt, og produksjonen av kyllingkjøtt har eksplodert. Det totale kornarealet synker, samtidig som arealproduktiviteten stagnerer. Bruken av kraftfôr har økt betraktelig, samtidig som beiteandelen av fôret går ned, og til sist, importen av kraftfôrråvare fra utlandet øker.

Spørsmålet vi vil stille er: Hvorfor endrer vi ikke på forutsetningen om økt import av kraftfôrråvare når den ser ut til å påvirke målet om et norsk landbruk på norske ressurser i større grad enn noe annet virkemiddel? På lang sikt vil økt produksjon tuftet pp økt import være svært skadelig for landbruket siden en vesentlig del av dets legitimitet er knyttet til bruken av nettopp nasjonale ressurser.

Kanskje svaret på disse spørsmålene er at vi trenger en oppdatert forståelse av virkemidlenes effekt, kanskje vi trenger en oppdatert forståelse av hva maten er verdt? Kanskje vi burde spise litt mindre, men mer etisk riktig og ressursmessig bærekraftig kjøtt enn industrialisert kylling?

Artikkelsamlingen har bidrag som gis oss nye ideer om hvordan en argumentasjon for en ny og bærekraftig landbrukspolitikk kan utformes, hvilke virkemidler vi kan ta i bruk, og dagens situasjon. Vårt håp er at den skal bidra til en debatt der flere stiller spørsmålstegn ved mange av de vedtatte sannhetene og implisitte forutsetningene som råder i dagens jordbruk. Skal jordbruket formes etter de retningslinjene Stortinget har gitt, må vi endre på noen helt grunnleggende trekk ved dagens system. Valg av kjørerute må samsvare med avtalt kjøreplan.

TYPISK NORSK!

Dette er et utdrag av artikkelen TYPISK NORSK! som sto på trykk i Klassekampen 14.mai 2013. Her forsøker forfatteren å sammenfatte en alternativ landbruks- og matpolitikk som et element i den moderne norske selvforståelsen.

Av Johan Nygaard (Artikkelen står for forfatters regning)

Når vi skal forsvare en offensiv strategi for utviklingen av landet vårt, vil det også innebære en balansert og distribuert utvidelse av markedene i distriktene våre. Utenfor EØS blir vi også friere til å utvikle en mer arbeidsintensiv, økologisk og sosialt forsvarlig landbruks- og matpolitikk for Norge. Topografiske og klimatiske forhold gjør at norsk matproduksjon aldri vil kunne hevde seg i et frihandelsregime som favoriserer kaptalintensiv industriell stordrift. Men dette er ikke noe særnorsk fenomen. Omfattende forskning i FN regi har fastslått at kapitalintensiv industriell stordrift ikke kan løse matforsyningsproblemene i verden. En tilstrekkelig omfattende og klimarobust produksjon og distribusjon av mat kan bare sikres med en distribuert og økologisk bærekraftig småskalaproduksjon. Hverken de økologiske samspillene eller de sosiale og økonomiske strukturene i verden tåler mer av et frihandelsregime hvor kapitalintensiv industriell stordrift utkonkurrerer den distribuerte, mer arbeidsintensive og miljøvennlige småskalaproduksjonen av mat.

Norge egner seg overhode ikke til industriell stordrift. Norge egner derimot utmerket for økologisk  småskalaproduksjon. Det er også den mest intelligente måten å dyrke jorda på. Dette er faktisk Norges største komparative fortrinn i det globale matmarkedet. Derfor er det naturlig å opphøye en forskningsbasert økologisk forvaltning og bruk av naturressursene til et ideal som preger politikken, selvbildet og identiteten til det moderne Norge. Tiden og  det kollektive kunnskapsbildet er modent for et slikt valg.

Dette idealet er det beste vi kan stille opp for kulturlandskapet vårt, og for dem som forvalter jordsmonnet. Virkningene vil også være svært gunstige for vår egen matkultur og folkehelse, og for den moderne norske identiten vi møter verdenssamfunnet med i WTO og andre sammenhenger. Den selveiende norske bonden er både forvalter av umistelige felles verdier, og en selvstendig næringsdrivende produsent. Det står det stor respekt av. Det norske folkestyret og norske matprodusenter kan bli enige om å forplikte bonden til en økologisk ansvarlig naturressursforvaltning, og staten til å legge til rette for en  distribuert småskalaproduksjon og diversifisering av produktspekteret i en beskyttet innenlandskonkurranse basert på kvalitet. Slik kan vi bruke vår integritet og verdighet utenfor EØS  til å gå foran å vise vei i internasjonal landbruks- og matpolitikk –  i skjønt samsvar med moderne internasjonal forskning og anbefalingene fra FN.

 Link til hele artikkelen: http://landbruksalliansen.no/wp-content/uploads/2013/06/TYPISKNORSK.pdf

Bøndene til Høyre

Av: Svenn Arne Lie

Endringer i norsk jordbruk 2000-2012

Kilde: Totalkalkylen NILF, Statens Landbruksforvaltning, SSB
Kilde: Totalkalkylen NILF, Statens Landbruksforvaltning, SSB

Det er krise i norsk matproduksjon. Vår nasjonale matvaresikkerhet er betydelig svekka, økonomien i sektoren i ferd med å kollapse og den rødgrønne regjeringa er i konflikt med bøndene.  Mye står på spill foran årets Jordbruksforhandlinger. I tillegg gjør venstresidas landbrukspolitikk  bøndene til Høyrevelgere.

Med den rødgrønne regjeringen pågår det i dag en svært rask nedlegging og omorganisering av norsk matproduksjon, som like raskt endrer bøndenes interesser og politiske tilhørighet. Politikken og utviklingen endrer radikalt på den interne strukturen, interessemotsetningene og allianseperspektivet mellom by og land. En produksjonsstruktur basert på familiebruk som trenger regulering og utjevning, svekkes, mens landbrukspolitikken tilrettelegger for selskapsjordbruk som ønsker stadig mindre regulering i sektoren. Eierne av disse enhetene får egeninteresse av større frihet til selv å bestemme selskapsorganisering, avlønning av arbeidskraft og kjøp av jord for å skape nye større enheter. De som ikke lenger produserer, fordi de har lagt ned, vil gjerne realisere sine eiendomsverdier og endre regelverket for å frigjøre verdier i overgangen fra produksjonsøkonomi til eiendomsverdi – fra jordbruker til jordeier. Fra å være sjøleiende jordbrukere og produsenter, der langsiktig ressursforvaltning av egne arealer har lagt grunnlaget for næringsutvikling, arealbruk, reguleringspolitikk, arbeidsinntekter og ikke minst allianser med fagbevegelse, legger landbrukspolitikken til rette for at stadig flere bønder bare blir jordeiere. Eierskapet til jord og realiseringen av verdiene i denne, gjør at bøndenes sektorinteresser ligner på kapitaleiernes interesser: sikre høy avkastning på investert kapital gjennom å spare kostnader til (innleid) arbeid og (importert) areal.

Når bruksavgangen i tillegg er så omfattende som den er, vil en slik overgang gjelde for en stadig større andel av bøndene. Venstresidas landbrukspolitikk, eller mangel på en, gjør slik sett flere av bøndene til Høyrevelgere. At bondesamvirkene Tine og Nortura nylig har meldt seg inn i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er et klart varsel om hva som skjer. Jordbruket og bøndene blir Høyrevelgere.

*Jordbruker og jordeier*

Til tross for matens status som nødvendighetsgode og matproduksjonens avgjørende samfunnsfunksjon, har landbrukspolitikk historisk sett vært vanskelig for venstresida i Norge. Organiseringen av matproduksjonen og spørsmålet om eierskapet til jord gjorde det lenge problematisk å definere bonden som alliansepartner. Men dette handlet utelukkende om landbrukspolitikken. Da venstresida fikk orden på sin landbrukspolitikk, og kunne etablere alliansen mellom bønder og arbeidere på 1930-tallet, kom også det politiske gjennomslaget.

Fra utsiden betraktes ofte jordbruket som en homogen masse. Dette er feil. Interessemotsetningene innad i sektoren er minst like sterke som mellom jordbruket og andre interesser.  Interessene i matproduksjonen, potensielle alliansepartnere og ønsket landbrukspolitikk, er noe annet for en som lever av å ”eie jord” og en som lever av å ”bruke jord”. Hva slags landbrukspolitikk som føres, avgjør hvorvidt bøndene har sine økonomiske interesser, og identifiserer seg, som jordeier eller jordbruker.

Jordbruket har en rekke samfunnsmål av ikke-økonomisk karakter som markedet alene ikke kan ivareta. Politisk styring er nødvendig slik at bonden, og jordbruket, tilpasser seg en utvikling i tråd med politiske målsettinger. Svaret fra venstresida i det forrige århundret var at staten skulle overta eierskapet til produksjonsmidlene (jorda). Dette gjorde det umulig for bygdene å støtte opp om venstresidas politiske prosjekt.

*Jordbruk til venstre*

Fram til første verdenskrig hadde landbrukspolitikken i Norge vært klart liberalistisk. Tollbeskyttelsene var over tid tatt bort og var så godt som fraværende, subsidier var det lite av. Importen var omfattende og norsk produksjon fallende. Lønnsomheten i jordbruket var svak, matproduksjonen falt og den nasjonale matvaresikkerheten ble svekka.

Det ble åpenbart for stadig flere at situasjonen i jordbruket ikke var en forbigående krise, men systematiske skjevheter som krevde omfattende tiltak. Landbrukspolitikken fikk en mer markant posisjon, også på venstresida. Christopher Hornsrud (Ap) tok avstand fra venstresidas rådende syn på den selveiende bonden som klassemotstander. For Hornsrud ble jordbruket og den selveiende bonden derimot en helt sentral alliansepartner for arbeiderklassen, i kampen mot kapitaleiere og spekulasjonsøkonomien. Hornsrud så ingen grunn til at staten eller kommunen skulle overta produksjonsmidlene som den arbeidende mann selv eide og driftet, og som han ikke brukte til å utbytte andre med. Derimot, mente Hornsrud, hadde staten og fellesskapet som oppgave å hindre at bøndene og jordbruket ble rammet av den kapitalistiske gjeldsbyrden i form av gjeldsdrivende stordrift gjennom at jord ble en gjort til en spekulativ salgsvare.

Johan Nygaardsvold (Ap) fikk også stor betydning for venstresidas nye forståelse for interessefellesskapet mellom bønder og arbeidere utover på 1930-tallet. Han var opptatt av interessemotsetningene mellom jordeiere og jordbrukere. For han var både eiendomsløse proletarer og selveiende bønder arbeidsfolk, som sto som felles parter i konflikt mot de kapitalistiske interessene. Nygaardsvold rettet sterk kritikk mot datidens landbrukspolitikk som la til rette for en såkalt ”moderne drift”, som førte til kapitalintensiv stordrift, overinvesteringer og prisfall. Landbrukspolitikken, og særlig med vekt på hvordan jordbruket ble organisert, ble viktig i denne nyorienteringen på venstresida som både Hornsrud og Nygaardsvold var representanter for.

Sentralt for Ap sin nye landbrukspolitikk, og det nye allianseperspektivet mellom bønder og

arbeidere dette i praksis åpnet for, var erkjennelsen av at både arbeidslivet og jordbruket trengte politisk styring for å balansere maktforhold og interesser innad i samfunnet. Dette var avgjørende for hvorvidt sentrale politiske målsettinger med samfunnsutviklingen kunne nås. Akkurat som i arbeidslivet, anså man det som et politisk ansvar å regulere interessekonflikten mellom produsent, omsetningsledd og forbruker i matproduksjonen. Venstresidas nye landbrukspolitikk var en balanse mellom en politikk som definerte jordbruk som privat næringsvirksomhet, og en sterk erkjennelse av at ulike produksjonsmåter hadde stor betydning for oppnåelse av politiske målsettinger med matproduksjonen. Jorda var en felles ressurs, ikke et privat anliggende. Matproduksjon ble sett i sammenheng med den allmenne økonomiske utviklinga i samfunnet, der bonden i kraft av å være jordbruker (ikke jordeier) spilte en helt avgjørende rolle i landbrukspolitikken og målet om å ivareta jorda som en felles ressurs. Kursskiftet la selve grunnlaget for at parolen om ”By og Land – Hand i Hand” kunne lanseres. Alliansen mellom by og land, arbeidere og jordbrukere, har preget norsk politikk siden.

*Vendepunktet*

Andre verdenskrig markerer et meget skarpt skille. I praksis ble den breie forståelsen til Hornsrud/Nygaardsvold på venstresida forkasta. Den makroøkonomiske samfunnsplanlegging ble knesatt. Et stadig sterkere landbruksbyråkrati, lederskapet i bøndenes egne faglag, samvirker med økonomiske næringsinteresser og toppstyrte partiapparater, overtok definisjonsmakta i landbrukspolitikken. En til da ukjent politisk – byråkratisk styringsambisjon for matproduksjonen gjorde seg gjeldende: Å stimulere til endringer slik at jordbruket kunne yte et større bidrag til den økonomiske veksten i samfunnet totalt. Jordbrukets egne organisasjoner ble bundet av de stadig mer omfattende Jordbruksforhandlingene til å forvalte en landbrukspolitikk der hovedmålet var nedlegging av gardsbruk og overføring av arbeidskraft til andre sektorer.  Matproduksjonens samfunnsfunksjon og mål om nasjonal ressursutnyttelse, produksjonsbalanse, inntektsvilkår, næringsutvikling, og bosetting, ble underordnet dette effektivitetsmålet.

Landbrukspolitikkens virkemidler ble brukt deretter. Tilførsel av statlig drifts- og investeringskapital til jordbruket hadde til hensikt å fremme færre, større bruk. Strukturrasjonaliseringen har ikke vært noen tyngdelov, men en politisk styringsstrategi. Den statlige investeringskapitalen og rentefradrag, har vært et hovedvirkemiddel for å tilrettelegge for økt volumproduksjon på utvalgte bruksstørrelser, på bekostning av de mange gardsbruk som legger opp til organisk utvikling og vekst av produksjon og driftsapparat. Påstanden var, den gang som nå, at dette var veien til bærekraftig bruksstruktur. Lønnsomheten skulle gå opp i takt med størrelsen slik at gardsbruket, og jordbrukssektoren på sikt, ikke trengte overføringer. Det motsatte skjedde. Gjennom rentefradrag og subsidiert statskapital til investeringer i stordrift, kom kravet fra jordbruket om økte subsidier til ei drift som ble stadig mindre markedsmessig lønnsom. Mens subsidiene, investeringene og produksjonen økte, sank antallet gardsbruk og jordbruksarealet.

Med fallende råvarepriser, selskapsetableringer, en utbredt stordriftstvang med statlig subsidiering av bygging og drift av storfjøs og lave kraftfôrpriser, blir inntektspotensialet i jordbruket i teorien og i landbrukspolitikken basert på en produktivitetsvekst som sikres med tre forutsetninger:

  • At kraftfôr importert fra utlandet erstatter gras i Norge
  • Lave arbeidsinntekter i jordbruket.
  • Subsidiert statskapital til å betale for et kostbart produksjonsapparatsom ikke dekkes av sektorens driftsøkonomi

Det produktive norske jordbruket basert på få store bruksenheter og få årsverk på lave inntekter, er et resultat av en politikk som gjør at norske jordbruksarealer erstattes med importert kraftfôr lagd på arealer fra utlandet, og at inntekt erstattes med gjeld. Venstresida har neglisjert denne utviklingen. Dette har totalt sett hatt store konsekvenser for sektoren, og for den helhetlige tilnærmingen til jordbruket.

På sikt har det hatt særlig negative konsekvenser for venstresidas alliansepotensiale med utøvere i jordbruket. I dagens krisesituasjon i jordbruket er venstresida nær blottet for helhetlige alternativer til høyresidas landbrukspolitikk, og kan ikke gjøre annet enn å skremme egne velgere med at ”alternativet er verre”. Med de rødgrønne landbrukspolitikk, med det resultat at verdien av jordbruksarbeid synker og at antallet jordbrukere reduseres, blir det paradoksalt nok mer og mer interessant for bøndene å alliere seg med høyresiden.

 

Forskningsserien # 3: Soya i dyrefôr og ernæringsmessige konsekvenser

Innlegg holdt av Professor Anna Haug, UMB, ved Husdyrforsøksmøtet 7. januar 2013.

Foto: Calle Eklund / Wikimedia Commons

Original tittel:  Serum EPA økte hos forsøkspersoner som spiste kylling i fôret med tilskudd av linolje pluss rapsolje

Av: ANNA HAUG1, NICOLE F. NYQUIST 1 OG ARNE T. HØSTMARK2

1Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Universitetet for miljø- og biovitenskap

2Avdeling for samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo

Sammensetningen av kyllingkjøtt bestemmes i stor grad av fôret som gis til
kyllingen. I vanlig kyllingfôr blir soyaolje brukt som en fettkilde. Vi ønsket å
sammenligne kjøtt fra kyllinger fôret med kyllingfôr tilsatt 4% soyaolje et med
et tilsvarende fôr der soyaoljen var byttet ut med 2% rapsolje og 2% linolje.
Kyllingkjøttet ble gitt til forsøkspersoner som spiste en porsjon kyllingkjøtt hver
dag i fire uker.

Det er enighet om at vi trenger mer av de lange omega-3 fettsyrene – fiskefettsyrene- i kostholdet vårt Disse lange omega-3 fettsyrene produseres av mikroalger i havet og de finnes i sjømat. Det mange ikke er klar over er at det produseres en betydelig mengde lange omega-3 fettsyrer (EPA, DPA og DHA) av husdyrene våre, og at husdyra er relativt gode produsenter av disse lange omega-3 fettsyrene. Dyr har maskineriet som skal til for å danne disse fettsyrene i sine celler, og kan omdanne omega-3 fettsyra alfa-linolensyre som finnes i gras, grønne blader, rapsolje og linolje, til EPA, DPA og DHA.

I vanlig kraftfôr finnes det ikke mye av alfa-linolensyre, for korn og soyaolje innholder mest av omega-6 fettsyra linolsyre. Hvis dyra fôres med kraftfôr blir det ikke dannet mye av EPA, DPA og DHA, men imidlertid omdannes linolsyre til omega-6 fettsyren arakidonsyre (AA). Denne fettsyra ligner EPA og den virker som en konkurrent. Hvis soyaoljen i fôret byttes ut med linolje og rapsolje, eller eventuelt, hvis dyra fôres med gras og grovfôr vil dyra selv danne mer av EPA, DPA og DHA, og mindre AA.

Forebygger sykdommer

Omega-3 fettsyrene alfa-linolensyre, EPA, DPA og DHA er i flere studier vist å være viktige for å fremme god helse, da de bygges inn i alle cellemembraner og de har betydning for hjerneutvikling, og for forebygging av kroniske sykdom som hjerte- og karsykdom, kreft, allergier, gir grunnlag for god hjerterytme, mental helse og reproduksjonsevne mv.

Lange omega-3 fettsyrer i kostholdet

Innholdet av disse lange omega-3 fettsyrene er langt fra så høyt i kjøtt som i fisk, men siden vi spiser mer kjøtt i kostholdet enn fisk, bidrar kjøtt mye. Vårt inntak av fisk er ca 35 g/person /dag, mens inntaket av kjøtt er ca 130 g/person /dag, altså spiser vi nesten 4 ganger mer kjøtt enn fisk i gjennomsnitt.

I Australia og i Frankrike er det vist at bidraget i kosten av de lange omega-3 fettsyrene er omtrent like stort fra kjøtt og fra fisk. I Norge er det ikke gjort den samme beregningen, men det er trolig slik at fisk er en større bidragsyter av lange omega-3 fettsyrer enn kjøtt hos oss, men dette avhenger mye av hvor fet fisken vi spiser er. Det finnes mer omega-3 fettsyrer i fet fisk enn i mager fisk. For personer som ikke spiser fisk men bare kjøtt er det imidlertid viktig at kjøtt har et høyt innhold av de lange omega-3 fettsyrene.

60 tonn (?)

Det er vanskelig å gi sikre tall over innholdet av EPA, DPA og DHA i alt kjøtt, men det finnes noen både norske og nordiske studier. Det kan anslås at innholdet av de lange omega-3 fettsyrene er ca 100 -300 mg/kg kjøtt. Det produseres ca 300 mill kg kjøtt per år i Norge. Ut fra dette kan en beregne at det produseres ca 60 tonn av de lange omega-3 fettsyrene EPA, DPA og DHA av husdyr i norske husdyrbesetninger. Vi mener at denne mengden kan økes betydelig.

Kyllinger er «flinke» til å lage fiskefettsyrer

Spesielt er kyllinger ”flinke” til å omdanne alfa-linolensyre til EPA, DPA og DHA. Hos kylling kan vi enkelt fordoble innholdet i kjøtt av både EPA, DPA og DHA og halvere AA innholdet når vi tilsetter alfa-linolensyre fra rapsolje og linolje, og fjerner soyaolje i fôret.

Bedre fôr

Studier ved IHA (også andre steder) viser at innholdet av lange omega-3 fettsyrer i kjøtt kan økes utover det som er vanlig i dag. Dette kan ganske enkelt skje ved at fôr ”normaliseres” til et mer naturlig dyrefôr; ved at vi bytter ut soyaoljen helt eller delvis med linolje og rapsolje, eller at vi gir gras og grovfôr til dyra. Hvis vi gjør dette kan innholdet av de lange omega-3 fettsyrene økes med anslagsvis ca 1/3 hos storfe og gris, og i kylling vil innholdet kunne bli mer enn fordoblet. Dette vil kunne bety at hvis vi spiser slikt kjøtt vil vi, uten at vi behøver å legge om våre kostvaner, kunne få mer omega-3.

Hensikten med forsøket

Vi ønsket å studere hva som skjer med fettsyresammensetningen i blod hos mennesker som spiser kyllingkjøtt fra dyr fôret med tilskudd av raps+linolje i stedet for soyaolje.

Kyllingene

To grupper kyllinger (Ross 308) ble fôret med et hvetebasert kraftfôr tilsatt enten 4% soyaolje (tilsvarende vanlig kyllingfôr), eller 2% linolje + 2% rapsolje. Kyllingene ble slaktet på kyllingslakteriet i Rakkestad. Kyllingene ble analysert for innhold av fettsyrer. Innholdet av omega-3 fettsyrene EPA, DPA og DHA i brystmuskel var 380 mg/kg i ’soyaoljekyllingene’, og 800 mg/ kg kyllingkjøtt i ’raps-+ linoljekyllingene’. Innholdet av AA hadde et omvendt mønster: 730 mg i ’soyaoljekyllingene’, og 430 mg/ kg kyllingkjøtt i ’raps-+ linoljegruppen’. Disse forandringene skjedde uten at smaken av kjøtt ble påvirket.

haug1

Figur 1. Fettsyreinnhold i kyllingfôr, g/kg. Kraftfôr tilsatt 4 % soyaolje (blå stolper), og kraftfôr tilsatt 2% rapsolje og 2% linolje (røde stolper).

haug2

Figur 2. Fettsyreinnhold i kylling brystmuskel, g/kg, i kyllinger som enten har fått kraftfôr tilsatt 4 % soyaolje (blå stolper), eller 2% rapsolje og 2% linolje (røde stolper).

Forsøkspersonene

46 unge friske forsøkspersoner som ikke tok tran eller fiskeoljetilskudd og som ikke spiste mye fet fisk deltok i forsøket. De ble tilfeldig delt inn i to grupper med 23 personer i hver gruppe. Vekt, høyde og blodtrykk ble registrert og forsøkspersonene ga en blodprøve før intervensjonsforsøket (dag 0) og etter forsøket (dag 28). Blodprøvene ble analysert for kolesterol, triglyserider, LDL, HDL, C-reaktivt protein (Tabell 1) og fettsyresammensetningen av serum fosfolipider (Tabell 2). Forsøkspersonene spiste en porsjon kyllingkjøtt (160 g kjøtt) per dag i 28 dager, enten ”soyakylling” eller ”raps+linkylling”. Ingen av deltagerne visste hvilken type kylling de spiste.

Tabell 1. Karakterisering av forsøkspersonene og deres blodverdier etter deltagelse i 4-ukers intervensjonsforsøk.

  Spist soyakylling Spist raps+linkylling
 

 

 

Alder

24 (19-29)

24 (19-29)

Høyde

1.7

1.7

Vekt

68.4

70.9

BMI (kg/m2)

23.1

24.2

Systolisk BT (mmHg)

116

118

Diastolisk BT (mmHg)

71

71

Total kolesterol (mmol/l)

4.6

4.7

LDL (mmol/l)

2.9

3.1

HDL (mmol/l)

1.6

1.6

Triglyserid (mmol/l)

1.1

1.1

C-reaktivt protein (mg/l)

2.5

2.4

Tabell 2. Fettsyresammensetning av serum fosfolipider (% av totale fettsyrer) hos forsøkspersoner etter deltagelse i 4-ukers intervensjonsforsøk.

 Fettsyresammensetning Spist soyakylling n=23 Spist raps+linkylling n=23 p-verdi
Palmitinsyre

29.2

28.8

0.46

Stearinsyre

13.2

13.1

0.87

Oljesyre

9.4

9.5

0.89

Linolsyre

20.3

20.7

0.54

alfa-linolen

0.2

0.4

0.00

AA

10.2

9.7

0.34

EPA

0.8

1.3

0.00

DPA

0.9

1.1

0.06

DHA

4.8

4.6

0.54

Omega-6/3

4.7

4.3

0.17

AA/EPA

13.8

8.7

0.00

Forsøkspersonenes blodverdier

Det ble ikke påvist noen forskjeller i kroppsvekt, blodtrykk, kolesterol, LDL og HDL, triglyserid eller C-reaktivt protein mellom de to forsøksgruppene (Tabell 1).

I serum fosfolipidfettsyrene var det forskjeller mellom forsøksgruppene; de som spiste raps- og linolje-kyllingen fikk høyere innhold av EPA i sitt serum fosfolipid sammenlignet med den andre gruppen forsøkspersoner som spiste vanlig kylling, de fikk også mer alfa-linolensyre og et mer fordelaktig (lavere) forhold mellom omega-6 fettsyren AA og omega-3 fettsyren EPA (Tabell 2).

Forbedret helse

Lange omega-3 fettsyrer fra fisk er en begrenset ressurs i verden, og det er mange som foretrekker å spise kjøtt i stedet for fisk. Derfor bør vi forbedre sammensetningen av kjøtt slik at innholdet av de lange omega-3 fettsyrene er så høy som praktisk mulig. Alle ”monner drar”, og en økning i EPA, DPA og DHA innhold i kjøtt på 30-100 prosent er mulig. Det kan føre til at innholdet av EPA i vårt blod-fosfolipid blir økt, slik som vist i denne studien. Dette kan bidra til forbedret helse og mindre kroniske sykdommer.

Vi mener at myndighetene bør kreve at kraftfôret som gis til husdyr skal inneholde en større mengde alfa-linolensyre og mindre linolsyre enn det som er vanlig i dag. Dette kan oppnås ved å tilsette linolje og rapsolje i stedet for soyaolje til fôret, eller å gi mer gras/grovfôr til dyra.

Konklusjon

Kjøttet vi produserer bør være så sunt som mulig. Et godt fettsyreinnhold i kjøtt sikres ved å gi et naturlig fôr til dyra som inneholder gras/grovfôr og omega-3 rike oljefrøkilder som raps og lin. Befolkningen vil derved få et fettinntak som kan redusere kroniske sykdommer uten at man behøver å forandre sine kostvaner.

Referanse

Haug A, Nyquist NF, Mosti TJ, Andersen M, Høstmark AT. Increased EPA levels in serum phospholipids of humans after four weeks daily ingestion of one portion chicken fed linseed and rapeseed oil. Lipids Health Dis. 2012;11:104

 

Ulike mål på selvforsyning

Innledning
Hva er selforsyningsgrad, selvforsyningsevne og dekningsgrad? Begrepene som beskriver forholdet mellom produksjon, forbruk og matsikkerhet er mange og det er lett å miste oversikten. Vi i Alliansen ny landbrukspolitikk ønsker å bidra til en mer faktabasert debatt, og har derfor laget denne artikkelen for å avklare begrepsbruken.

 
Selvforsyningsgrad
Selvforsyningsgraden angir hvor stor andel av engrosforbruket av matvarer
(regnet på energibasis i kalorier) som kommer fra norsk produksjon og kan per definisjon ikke overstige 100 %. Graden vil variere fra år til år på grunn av priser, kvalitet og størrelse på innhøstingen. Det korrigeres ikke for import og eksport av matvarer. Det betyr at eksport av ost og fisk ikke regnes med, ei heller import av kraftfôrråvare o.a. innsatsfaktorer som maskiner, etc. Selvforsyningsgraden gir sådan ikke et helt nøyaktig bilde av mulighetene for å dekke matvarebehovet ved innenlandsk produksjon.
NILF har foretatt beregninger over selvforsyningsgraden korrigert for import av fôr-råvarer, og (som forventet) kommet frem til at den er lavere enn uten import (37,5 % i 2011).

 
Dekningsgrad
Total norsk produksjon i forhold til totalt norsk forbruk av matvarer, eller norsk forbruk pluss eksport minus import i forhold til totalt norsk forbruk av matvarer.  Dekningsgraden ligger normalt en del høyere enn selforsyningsgraden og er tallfestet til ca. 75 %. Det er viktig å være klar over at målet ikke tar hensyn til import av kraftfôr i husdyrproduksjon eller andre innsatsfaktorer til bruk i fiskeriene og jordbruket. Heller ikke dekningsgraden gir et fullgodt bilde av selforsyningsevnen da kostholdet kan legges om i kriseperioder for bedre utnyttelse av ressursene. For eksempel vil en midlertidig overgang til økt andel planteprodukter reversere mye av energitapet i forbindelse med produksjon av animalske produkter, noe som øker tilgjengelig mengde kalorier. Helsedirektoratet anslår at selforsyningsevnen i dag ligger over dekningsgraden.

 
Selvforsyningsevne
Selvforsyningsevnen er definert som mulig tilgang på mat ved avsperring fra internasjonal handel i forhold til nødvendig tilgang på mat ved avsperring (Brunstad m.fl. 1995). Som nevnt vil selforsyningsevnen normalt være høyere enn dekningsgraden. Dette kommer hovedsaklig av to årsaker: For det første kan vi øke konsumet av mat vi produserer relativt sett mye av og redusere det vi produserer relativt sett lite av (uformlet sagt: spise mer potet, mindre sjokolade). For det andre kan vi, som tidligere nevnt, vri kostholdet mot en større andel planteprodukter slik at kaloriene i jordbruket utnyttes bedre. I praksis betyr det økning av planteprodukter og reduksjon av animalske i kostholdet. I dag foreligger den ingen offentlige beregninger av selvforsyningsevnen som vanlige borgere med normal informasjonstilgang kan fremskaffe.
En viktig forutsetning ved selvforsyningsevnen er at produksjonsapparatet kan omstilles. Det betyr at kunnskap, areal, dyr og kapitalutstyr (fjøs, traktorer, etc.) må være i stand til å fremskaffe det varegrunnlaget man behøver raskt nok.

Kilder 

  • Helsedirektoratet (2011): Utviklingen i norsk kosthold: Matforsyningsstatistikk og Forbruksundersøkelser
  • Brunstad, R. I. Gaasland, E. Vårvik (1995): Utvikling eller avvikling? Norsk landbruk ved et veiskille.’

Last ned innlegget her.

 

 

Villedende om selvforsyning

Kommanter skrevet av Øyvind Aukrust i Nationen 27.10.2012

I Nationen 18.10 presenterer Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) ferske beregninger som viser at selvforsyningsgraden i 2011 hadde økt med to prosentpoeng, opp til 48 prosent. Samme år som NILF konkluderer med økt selvforsyningsgrad, var importen av kraftfôrråvarer til Norge på nesten 800 000 tonn. Det er ny rekord. Importen av matkorn er på ca. 163 000 tonn.  Samtidig med at vi altså importerte nesten en million tonn korn og kraftfôrråvare, ble det norske kornarealet i 2011 redusert med 32 000 dekar. I NILF sin statistikk framgår dette som økt selvforsyning.

NILF har som formål å bidra til ”et godt grunnlag for landbrukspolitiske beslutninger og for økonomiske avgjørelser i tilknytning til produksjon, foredling og omsetning av landbruksprodukter”. Når arealene reduseres og importen øker, bidrar da NILF sin selvforsyningsstatistikk og konklusjon om økt selvforsyning med et godt grunnlag for landbrukspolitiske beslutninger? Hva skal stortingspolitikere tro om utviklinga i norsk jordbruk basert på den virkelighetsbeskrivelsen NILF gir? Hvilken kunnskap sitter de igjen med til å foreta viktige landbrukspolitiske prioriteringer for å nå målsettinger med matproduksjonen i Norge?

Jordene kan ikke flyttes. Norsk selvforsyning er uløselig knytta til bruk av jord. Fordi arealene arealene synker og blir drevet mindre effektivt, øker importen av fôr. Når ikke dette ikke tas med blir tallene til NILF lite relevante. Det er behov for bedre beregningsmetoder. Selvforsyningstallene fra NILF er uegna som grunnlag for politiske beslutninger. Alliansen Ny Landbrukspolitikk, som består av 11 miljøorganisasjokner, solidaritetsorganisasjoner og ungdomspartier, er enige med Bondelagets og Småbrukarlaget i at statistikken må korrigeres for importert kraftfôr.

Lansering og debattmøte: Hva slags matpolitikk vil vi ha?

Sted: Litteraturhuset

Tid og dato: 22. oktober, 17.30-20.30

Forspill for årets Globaliseringskonferanse og lansering av artikkelsamlingen Importerte åkrer, som Natur og Ungdom gir ut.

Den senere tiden har vi sett et økende engasjement for matpolitikk. Det har blitt klart for mange flere at landbruk og mat like mye handler om miljø og solidaritet, som om næringenes særinteresser. På dette møtet treffes miljøbevegelsen, fagbevegelsen og solidaritetsbevegelsen og diskuterer hva slags landbruk vi vil ha, og hva slags politikk vi kan stå sammen om for at det skal la seg realisere.

Landbruket var en viktig aktør i den brede rødgrønne alliansen for å sikre kursendring i 2005. Men kursendringen kom aldri. Det ble ingen ny landbrukspolitikk som snudde utviklinga. Nedgangen i jordbruksarealer og antallet bruk fortsetter med stor styrke. Landbruket preges av svært lav lønnsomhet og urovekkende høy gjeld. Matproduksjonen opprettholdes ved at det blir importert stadig mer fôr.

Vi trenger en ny landbrukspolitikk. Hvordan bør den utformes? Hvordan skal vi jobbe for den? Og hva er våre felles krav? Debattmøtet

INNLEDNINGER

Hva er en miljøvennlig og solidarisk landbrukspolitikk?

Helene Bank – For Velferdsstaten, bakgrunn fra bl. a. Utviklingsfondet)

Kaare Bilden – Kirkens Nødhjelp

Helene Bank støtter prinsippet om matsuverenitet, og mener hvert land skal ha mulighet til å bruke de virkemidlene som er nødvendige for at de skal kunne produsere mat for egen befolkning. Kaare Bilden mener rike land må bygge ned tollmurene mot U-land, og legge om til landbruksstøtte som er mindre energi- og produksjonsdrivende. Han har skrevet boka Mat er makt.

 Allianser i matpolitikken

Christian Anton Smedshaug – Landbrukets utredningskontor, har blant annet skrevet boka Kan jordbruket fø verden? – Hva skjer når venstresida ikke har en egen landbrukspolitikk?

Hva har landbrukspolitikken til den rødgrønne regjeringa betydd for norsk landbruk?

Merete Furuberg – leder for Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Status i norsk landbruk

Svenn Arne Lie – Statsviter, har skrevet boka En nasjon av kjøtthuer – ni myter og en løgn i norsk landbrukspolitikk – Hva er situasjonen? Hva skjer og hvorfor skjer det, hva er problemet, hva er løsningen?

Diskusjon

Diskusjon mellom alle innlederne, med Benedikte Hansen i Attac som ordstyrer. Til slutt åpnes det for spørsmål fra salen.

Arrangører: Natur og Ungdom, Norges sosiale forum, Attac Blindern, Manifest forlag og Alliansen ny landbrukspolitikk. Importerte åkrer I denne lille boka har vi samla noen gode bidrag til debatten om en ny landbrukspolitikk. Både landbruket, akademia, miljøbevegelsen og solidaritetsbevegelsen er representert. Blant temaene som belyses er miljø, rettferdig handel, rekruttering og kasting av mat.

Mer informasjon om artikkelsamlinga på NUs nettside: http://bit.ly/RRjDEI

Statsbudsjettet: Bra på tollvern, svakt på selvforsyning

Øyvind Aukrust, leder for Alliansen ny landbrukspolitikk

Mandag ble Statsbudsjett for 2013 lagt frem for Stortinget. Alliansen ny landbrukspolitikk er fornøyde med at tollen økes på enkelte landbruksprodukter, og at det blir gitt mer penger til forskning. De overordna målene betegner de imidlertid som svake.

– Vi er svært fornøyde med at regjeringa går inn for økt toll på viktige landbruksvarer som ost og kjøtt. Det er helt nødvendig for at det skal kunne produseres mer mat på en miljøvennlig måte, sier Øyvind Aukrust i Natur og Ungdom, som er leder for Alliansen ny Landbrukspolitikk.

Alliansen er imidlertid langt fra like begeistra over budsjettets overordna mål.
– Det slås fast at selvforsyningsgraden skal opprettholdes, men det sies ingen ting om hvordan. Det kan entenskje basert på norske beitearealer og jorder, eller vi kan importere mer kraftfôrråvare. For verden matforsyning er det samme om vi importerer kylling eller kyllingfôr, sier Aukrust.

Landbruk over hele landet
De neste tiårene kommer verden til å trenge mer mat. Samtidig rammer klimaendringene landbruket, spesielt der allerede mange sulter. Alliansen mener det er viktig å ha et mangfoldig landbruk, som kan utnytte naturressursene i hele verden.

– Naturressursene ligger spredt. Derfor er landbruket uegna for omfattende sentralisering. Naturressursene kan ikke flyttes, og landbruket er dermed grunnleggende ulikt industrien, sier Aukrust.

Naturforholdene gjør landbruket i Norge tungdrevent, men ikke desto mindre viktig.

– Et styrka tollvern gir økt handlingsrom til å drive en miljøvennlig og solidarisk landbrukspolitikk, som gjør det mulig med et lokalt tilpassa landbruk over hele landet. Derfor er vi svært fornøyde med at tollvernet blir styrka. Men med mindre det sterkere tollvernet blir brukt til å øke produksjonen basert på norske beitearealer og jorder, er ikke endringene noe å rope hurra for, sier Aukrust.

Ubegrunna frykt for prisøkning
Mange har siden forslaget om økt toll ble fremsatt, hevdet at omleggingen fra prosent til kronetoll vil ramme forbrukerne hardt. Aukrust mener kritikken er irrelevant.

– Sett i forhold til hva folk tjener har Norge blant de laveste matprisene i verden. Bare 11 prosent av de norske husholdningsbudsjettene blir brukt på mat, sier Aukrust.

Han avviser at tollendringene kommer til å gi forbrukerne et dårligere utvalg.
– Bare to av fjorten tollinjer på ost vil bli endret. Av de to har fjorten spesialoster fått unntak fra endringen, og de vil beholde samme tollsats som i dag. I tillegg har den tollfrie importkvota for ost fra EU økt til 7200 tonn per år, fra 4500. De som etter dette hevder økningen vil drepe utvalget av spesialoster, kan enten ikke lese, eller de forholder seg bevisst ikke til fakta, sier Aukrust.


Forskning og grøfting viktige tiltak
Alliansens leder fremhever samtidig satsingen på forskning og grøfting som gode tiltak for å sikre viktige landbrukspolitiske mål.

– Kornavlingene per areal er synkende. Det nye grøftetilskduddet er et helt nødvendig tiltak, som kan være ett av flere viktige steg på veien til å nå målene. Økte midler til forskning er også et viktig bidrag, sier Aukrust.

Misvisende om selvforsyning
Budsjettet legger til grunn at den reelle selvforsyningsgraden ikke trenger å bli opprettholdt. Alliansen betegner det som et lite ambisiøst mål, og mener regjeringa bruker tall på en villedende måte.

– Budsjettet slår fast at selvforsyningsgraden skal opprettholdes. Når man korrigerer for import av fôr blir imidlertid bildet et ganske annet enn det vi får presentert. Når norske dyr blir ala opp på importert fôr regnes det som et bidrag til selvforsyningsgraden. For verdens matforsyning og miljøet er det samme om vi importerer kylling eller kyllingfôr. Å omtale kjøtt som produseres basert på importert fôr som norsk er grovt misvisende, sier Aukrust.

Han forventer at jordbruksoppgjøret mellom staten og landbruket, som blir lagt fram til våren, inneholder bedre tiltak og målsettinger, samtidig som handlingsrommet i tollvernet blir utnytta.

 

– Norsk landbruk er viktig fordi det er solidarisk, miljøvennlig og god distriktspolitikk å produsere mat basert på norske ressurser. Når stadig mer av produksjonen baseres på importert fôr gjør det at norsk landbruk blir mindre viktig. Å godta denne utviklingen syns vi er uheldig.

Alliansen støtter styrking av tollvernet

Regjeringen har besluttet å styrke tollvernet for ost- og kjøttvarer som importeres til Norge, ifølge Nationen.no. Det betyr at det fra 1.1.2013 vil være mulighet for å gå over fra prosent- til kronetoll på en rekke produkter norske bønder produserer. Med økende matvarepriser internasjonalt, sterk kronekurs og referansepriser som ikke har blitt justert siden 1995 har de siste årene ført en en betydelig økning av importen fra EU. Dette gir igjen begrenset handlingsrom til å øke målprisene.

Viktig tiltak for norske bønder
– Vi ser på Regjeringens avgjørelse som en styrking av det norske landbruket og en seier på vei mot noe bedre, sier Øyvind Aukrust i alliansen. Styrket tollvern vil gi bøndene mulighet til å ta ut høyere målpris og sådan få bedre betalt for sine produkter. Samtidig øker det også avsetningsmulighetene i markedet fordi osteproduksjonen er et viktig bruksområde for melka. Det gjør at flere bønder kan selge fruktene av sitt arbeid innenlands slik at vi ikke behøver å eksportere det markedet her til lands ikke tar unna.

Ikke bekymret for høyere matpriser
Mange hevder at endringen i tollvernet vil slå føre til en drastisk økning av norske matpriser. Aukrust er uenig i dette og sier

– Det er klart at dette tiltaket vil kunne føre til en moderat økning av det norske prisnivået – det er jo intensjonen. Men først og fremst gjør det at landbruksprodukter kan holde følge med kostnads- og prisutviklingen ellers i samfunnet. For mange produkter har det vært synkende realpriser til bonden over de siste 20 årene. Tiltaket gir også en mulighet til å forbedre landbrukets økonomiske stilling gjennom å tette noe av dette gapet.

Rammer forbrukerne?
– Norske forbrukere bruker i dag kun 11 % av inntekten sin på mat i gjennomsnitt. Dersom vi skal ha et levende landbruk i Norge, må vi også betale for det. Dessuten er landbruket avhengig av støtte utenfra, så en storstilt økning av prisene er ikke sannsynlig, vi snakker nok om mindre endringer, sier Aukrust.